Obec Jablonka

Profil verejného obstarávateľa Tlačiť

Obec Jablonka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Obec Jablonka
Sídlo: Jablonka 51, 906 21
IČO: 00309591
DIČ: 2021081469


V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

 

Elektronické aukcie

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, tel. č., e-mail * Poznámka
           
           
* Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky.

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, tel. č., e-mail * Poznámka
           
           
* Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky.

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, tel. č., e-mail * Poznámka
           
           
* Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky.

Informácie podľa § 44 zákona

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, tel. č., e-mail * Poznámka
           
           
* Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky.

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, tel. č., e-mail * Poznámka
           
           
* Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky.

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Číslo zákazky Dátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, tel. č., e-mail * Poznámka
           
           
* Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky.

Za stránku zodpovedá:

 
Nachádzate sa : Úvod Profil verejného obstarávateľa