Obec Jablonka

Obec Jablonka - spoločenské organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Jablonka Tlačiť

Po vytvorení samostatnej obce Jablonka v roku 1955, ktorá vznikla odčlenením priľahlých kopaníc od obce Myjava, vznikli predpoklady aj na vznik samostatného hasičského spolku. V dovtedajšej Veľkej Myjave pôsobil spolok hasičov už od konca 19. storočia ako jeden z najstarších spolkov. V novovytvorenej obci Jablonka bol spolok hasičov založený dňa 28. mája 1955 pod názvom Československá požiarna ochrana. Na samom začiatku mal 35 členov a jeho predsedom sa stal Štefan Figura.

Čítať celý článok...
 
Slovenský zväz záhradkárov Tlačiť

Organizácia má 70 členov. Predsedom organizácie je Ján Kodaj. V roku 2012 oslávi svoje päťdesiate narodeniny.
Do roku 2005 spravovala miestnu pestovateľskú pálenicu. V súčasnej dobe sa venujú členovia výboru organizovaním odborných prednášok na tému ovocinárstva a záhradkárstva. Najväčšou každoročnou akciou je výstava ovocia a zeleniny poriadaná vždy v jeseni. Výstavy majú vysokú úroveň a reprezentujú obec v regióne ale i v širšom okolí.
Tento rok sa pripravuje 13. ročník spojený s výstavou fotografií s témou prírody.

 
Miestny spolok Červeného kríža Tlačiť

Organizácia má v obci dávne tradície. Jej predsedníčkou je dlhé roky Vlasta Otrubčiaková. V súčasnej dobe má 87 členov.
Jej aktivity spočívajú v starostlivosti a získavaní bezpríspevkových darcov krvi. Usporadúvajú každoročne deň zdravia, tradičný ples a podľa záujmu zájazdy pre svojich členov.

 
Jednota dôchodcov Slovenska Tlačiť

Organizácia vznikla 5. apríla 2003. Na ustanovujúcej schôdzi sa zišlo 50 seniorov.
K 1. 1. 2011 má organizácia 81 členov. Predsedom združenia je v súčasnosti pán Ján Ušiak.
Výbor Jednoty dôchodcov sa stará o svojich členov poriadaním rôznych spoločenských akcií - výlety, posedenia pri čaji, fašiangy, pálenie peňazí, úcta k starším, mikulášske posedenie, zdravotné prednášky...
Organizácia veľmi dobre spolupracuje s obecným úradom a seniori sú vždy nápomocní pri obecných akciách. Stalo sa tradíciou, že členovia jednoty dôchodcov pripravia chutné koláče a zákusky na všetky obecné akcie. Majú patronát nad bylinkovou záhradkou.

 


Nachádzate sa : Úvod Spoločenské organizácie