Obec Jablonka

História obce Tlačiť

Podľa historických zdrojov sa osídľovanie územia našej obce začalo v druhej polovici 16-teho storočia a začiatkom 17-teho storočia a to klčovaním lesov a zakladaním poľnohospodárskych sídiel. Nie je potvrdené, že sa do hôr uchyľovali prenasledovaní husiti, no je možné, že pred vpádmi Turkov hľadalo mnoho ľudí útočište v hlbokých horách. Prvá písomná zmienka o území dnešnej obce sa traduje z 1. augusta roku 1661 a to v osobitnom zemepánskom poriadku čachtického panstva, kde je napísané že : "Pasienok, ležiaci na hranici chotára Myjavy a Krajného, má zostať pre slobodné pasenie a že sa nemajú oň biť, a to pod trestom straty hlavy."

Z kroniky školy sa dozvedáme, že v roku 1872 bola postavená cirkevná škola. V školskom roku 1929/1930 už v nej bolo 128 detí. Ochotnícka činnosť v našej obci má tiež dávne korene. Od roku 1930 sa začína písať história divadelného súboru BREZINKA, ktorý vystupoval i v slovenskom národnom divadle v Bratislave a je veľká škoda, že svoju bohatú činnosť ukončil tesne pred revolúciou v 89-tom. Dlhé roky hlavným režisérom a hybným motorom súboru bol pán Ján Mocko. So stavbou novej školskej budovy v ktorej sa vyučuje dodnes sa začalo 12. marca 1944 a vo februári 1949 bola daná do užívania.

Región, do ktorého zapadá i naša terajšia obec bol oslobodený 7. apríla 1945 o 10 hodine. Prechod frontu trval 4 hodiny, tak je zaznamenané v kronike. Počas prechodu frontu nepadol ani jeden náš občan. Povojnové roky boli pre našich obyvateľov veľmi ťažkým obdobím. Chudoba vládla na každom kroku, život bol poznamenaný následkami vojny. V tomto období sa obyvatelia živili prevažne drobným poľnohospodárstvom, v obci boli 3 mláťačky, 5 baterkových rádiopríjmačov a auto alebo motorku nevlastnil nikto.

A prišiel deň, kedy sa začala písať história našej obce. Bolo to 1. apríla v roku 1955, keď ako jedna z okolitých piatych obcí vzniká na základe uznesenia KNV v Bratislave zo dňa 15. januára 1955 aj obec Jablonka. V čase svojho vzniku mala viac ako 1000 obyvateľov s 23 miestnymi časťami, čo sa zhruba zhoduje aj s dnešným počtom kopaníc, osád a samôt. Vtedy ešte obec nebola spojená s Myjavou pevnou cestou. Bol utvorený Miestny národný výbor, ktorého prvým predsedom sa stal Pavol Horniaček a tajomníkom Michal Chlebík. V roku 1961 preberá funkciu predsedu MNV pán Kulíšek a tajomníčka pani Kristína Borovská. Pán Kulíšek pôsobil v národných výboroch 28 rokov, z toho 22 rokov ako funkcionár v Jablonke. V roku 1983 bol predsedom MNV pán Jozef Hajtmánek, ktorý i neskôr po roku 1989 sa stal starostom obce až do roku 2002. Až do dobudovania kultúrneho domu v roku 1967 boli kancelárie MNV umiestnené v budove starej evanjelickej školy spolu s obchodom a pohostinstvom.

Po vojne a hlavne po vzniku obce sa začali podmienky na život našich občanov zlepšovať. 24. 7. 1955 bola slávnostne otvorená autobusová linka: Myjava - Jablonka a v roku 1958 bola táto linka predĺžená až do Krajného. Začalo sa s budovaním ostatných miestnych komunikácií. V roku 1957 bola postavená požiarna zbrojnica, v roku 1960 sa začalo s výstavbou kultúrneho domu, ktorý bol ukončený v roku 1967. V 1961 bol v celej obci aj s odľahlými kopanicami zavedený miestny rozhlas. V júni 1957 bolo započaté s elektrifikáciou a v roku 1960 bola elektrifikovaná celá obec. 3. októbra 1964 bol uskutočnený prvý telefónny hovor z našej obce.

24. februára 1965 bolo založené menšinové jednotné roľnícke družstvo v Jablonke, predsedníčkou bola zvolená žena Anna Chlebíková z Guzíc. V roku 1957 bolo rozšírené a predsedom sa stal Ján Boor, ktorý ho viedol až do odchodu na dôchodok. V 1973 sa naše družstvo zlúčilo s Poliankou a Rudníkom. Poľnohospodárske družstvo fungovalo až do revolúcie a zamestnávalo veľkú časť nášho obyvateľstva, bolo pýchou obce a pod vedením pána Boora dosahovalo jedny z najlepších výsledkov v okrese ba i v kraji. V období 60tych rokov bol zregulovaný potok Jablonka, občania si svojpomocne vybudovali vodovod: U Borovských, Guzice, Horniačkovia, Klbečkovci. Na štátny vodovod bola napojená Jablonka a Triančici.

Aj ďalšie roky sú poznačené budovateľským úsilím. V 1972 bola pre nedostatok žiakov zatvorená škola u Tížikov. Miestny spolok záhradkárov organizoval výstavy ovocia a zeleniny. Z riadkov v kronike je cítiť, že život v našej obci pulzoval naplno, je cítiť túžbu po vzdelaní našich predchodcov. Množstvo akcií, ktoré sú každoročne zapísané v kronikách, svedčia o celoobecnom záujme a účasť občanov na týchto akciách bola vysoká. Zamerané boli vždy na zdokonalenie, na vzdelávanie a osvetu a to sa darilo: dni sporivosti, dni čistoty, dni stromov... V roku 1973 je zaznamenané, že v obci bolo 21 tanečných zábav a 4 maškarné plesy pre deti a dospelých... V roku 1976 boli dobudované cesty do Tížikov a do Rudníka, a taktiež cesta na Polianku. O rok neskôr sa začali stavať šatne na ihrisku, vybudovalo sa priestranné parkovisko pred kultúrnym domom a prvý krát sa konali automobilové preteky do vrchu Surovín, ktorých sa uskutočnilo niekoľko ročníkov.. Počet návštevníkov sa odhadol na 4000, čo bol úspech. Preteky zorganizovala miestna organizácia Zväzarmu.

V 85-tom sa začalo s výstavbou obchodu. V kultúrnom dome sa vybudovala nová kuchyňa, pokračovalo sa v skrášľovaní obce. Vo veľkom sa opravovali cesty. V septembri 1987 bol slávnostne otvorený obchod s pohostinstvom. Bol vybudovaný nový vodovod u Borovských, u Mockov, V roku 1993 začína obec hospodáriť na 290ha lesa a tým sa zlepšuje aj jej finančná situácia. V plnom rozsahu sa obnovili lesné cesty, ktoré sú zväčša spevnené. Urobila sa rozsiahla rekonštrukcia ÚK v budove školy, Kultúrny dom dostal nový šat zvnútra i zvonka. Vymenila sa strešná krytina, je vybudovaná obecná chata, viacúčelové ihrisko. Dobudovali sa šatne na ihrisku. Väčšina ciest je poopravovaná a nemáme už prašné cesty. Vymenili sa všetky svietidlá VO za úsporné. Máme 150 svetelných bodov. Zrekonštruovala sa kotolňa v kultúrnom dome, bol zavedený separovaný zber, odstránili sa divoké skládky.

 

 
Nachádzate sa : Úvod Základné informácie História obce